ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ 2565


[2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการท.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแนวทางการขจัดค.. [2022-06-28] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปล่อยกุ้งก้ามกร.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าราชก.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม.. [2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทุลง พร้อมด้วยนางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำชุดตัวชี้วัดหลัก (Coreindicators) สำหรับประเมินสถานภาพลุ่มน้ำทั้งประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) ผ่านระบบ Cisco Webex ณ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง