กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล ตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


[2022-07-04] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้.. [2022-07-03] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิ.. [2022-07-03] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมา.. [2022-07-03] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ดำเนินการงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี.. [2022-07-03] ประมงอำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการงานโครงการ 1 ตำบล 1 ลกุ่มเกษตรทฤษฎ.. [2022-07-03] ประมงอำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจติดตามจัดชั้นคุณภาพ และถอดบทเ.. [2022-07-03] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธุ์ สร้างการรับรู้การปฏิบัติตาม.. [2022-07-03] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพั.. [2022-07-03] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุน.. [2022-07-03] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิต.. อ่านทั้งหมด 

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล ตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ประมงอำเภอ ศรีบรรพต เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ นายอำเภอศรีบรรพต  เป็นประธาน อำเภอศรีบรรพต ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีบรรพต ตำบลเขาย่า อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง