ประมงจังหวดัพัทลุง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565


[2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการท.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามแนวทางการขจัดค.. [2022-06-28] ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากปล่อยกุ้งก้ามกร.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าราชก.. [2022-06-28] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม.. [2022-06-27] สำนักประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบของรางวัลให้แก่ผู้โภ.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้.. [2022-06-27] สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตาม โครงการพัฒนาอาชีพฯใ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลหารเทา เพื่อถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การ.. [2022-06-24] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการขอรับการสนับสนุนการเ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวดัพัทลุง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565  


 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565  โดยมีนายณฤทธิ์  บุญชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง    เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเสนอขอความคิดเห็นต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด พัทลุง