ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565


[2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจ.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริห.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเร.. [2022-05-18] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องก.. [2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการขับเคลื่อนงานตามแผนการตร.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการา่งเสริมและ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนป.. [2022-05-17] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนประชาสัมพันธ์.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565  


วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสัญญาณระบบ Zoom Meeting  จากห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง