ประมงอำเภอป่าบอน จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


[2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจ.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริห.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเร.. [2022-05-18] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องก.. [2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการขับเคลื่อนงานตามแผนการตร.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการา่งเสริมและ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนป.. [2022-05-17] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนประชาสัมพันธ์.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอป่าบอน จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 


วันที่ 28 มกราคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวบุศรา  ชุมเชื้อ ประมงอำเภอป่าบอน พร้อมด้วยนายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 ราย โดยส่งเสริมความรู้ด้านการประมง การเลี้ยงปลากินพืช การสร้างอาหารธรรมชาติ การผลิตอาหารโดยใช้วัสดุท้องถิ่น และเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมสนับสนุนพันธุ์  ปลาตะเพียนจำนวน 920 ตัว/ราย และอาหารสำเร็จรูปจำนวน 1 กระสอบ ๆ ละ 20 กก./ราย ณ ที่ทำการหมู่ที่ 6 บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง