ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเลี้ยงปลา ในกระชัง ในพื้นที่ทะเลน้อย


[2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจ.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริห.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเร.. [2022-05-18] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องก.. [2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการขับเคลื่อนงานตามแผนการตร.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการา่งเสริมและ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนป.. [2022-05-17] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนประชาสัมพันธ์.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเลี้ยงปลา ในกระชัง ในพื้นที่ทะเลน้อย  


วันที่ 28 มกราคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นายสมปราถ นวลแก้ว ประมงอำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอควนขนุน โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธุ์ นายอำเภอควนขนุน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังในทะเลน้อย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมประชุมพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน