ประมงจังหวัดพัทลุง ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Gin Conference


[2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจ.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริห.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเร.. [2022-05-18] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องก.. [2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการขับเคลื่อนงานตามแผนการตร.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการา่งเสริมและ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนป.. [2022-05-17] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนประชาสัมพันธ์.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Gin Conference  


วันที่ 28 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยนายภูษิต จันทร์เพชร เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบหมายนโยบายในการดำเนินงานของสำนักงานฯ และจัดทำแผนงานโครงการฯ ตัวชี้วัดของประมงจังหวัดพัทลุง การรายงานผล  การดำเนินงานของกลุ่มงาน 3 กลุ่ม และการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงอำเภอ รายงานความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานแต่ละอำเภอ พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านระบบ Gin  Conference จากห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุ