ประมงจังหวัดพัทลง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ อำเภอเขาชัยสน


[2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจ.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริห.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเร.. [2022-05-18] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องก.. [2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการขับเคลื่อนงานตามแผนการตร.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการา่งเสริมและ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนป.. [2022-05-17] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนประชาสัมพันธ์.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ อำเภอเขาชัยสน 


วันที่ 27 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลา และเป็นแหล่งอาหารให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปสัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง สำหรับปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธาณะประโยชน์ ณ อ่างเก็บน้ำโหล๊ะตง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง