ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฯ


[2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจ.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริห.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเร.. [2022-05-18] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องก.. [2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการขับเคลื่อนงานตามแผนการตร.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการา่งเสริมและ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนป.. [2022-05-17] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนประชาสัมพันธ์.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้.. อ่านทั้งหมด 

ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฯ  


วันที่ 27 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง หมอบหมายให้นายกอบชนม์ บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่ตำบลเกาะหมากในการประสานงานร่วม กับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยการนำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพาะขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา  สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างยั่งยืน