ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงปลาของเกษตรกรอำเภอป่าพะยอมที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564


[2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจ.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริห.. [2022-05-18] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเร.. [2022-05-18] ประมงอำเภอตะโหมด เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และเฝ้าระวังป้องก.. [2022-05-18] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการขับเคลื่อนงานตามแผนการตร.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการา่งเสริมและ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามช่วยเหลือเยี่ยมเยอนแ.. [2022-05-17] ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า(กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนป.. [2022-05-17] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนประชาสัมพันธ์.. [2022-05-17] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาแนวทางส่งเสริมการปลูกหมากในพื้.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงปลาของเกษตรกรอำเภอป่าพะยอมที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 


วันที่ 27 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลง มอบหมายให้นางมัณฑนา สุขเกษม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอป่าพะยอม ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงปลาของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 โดยให้คำแนะนำการทำอาหารธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง