สนับสนุนพันธุ์ปลานิลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎึใหม่ และได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2564


[2022-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเข้าติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่ง.. [2022-05-24] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดี ด้วยหัวใจ แ.. [2022-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเก.. [2022-05-23] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-20] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบ่อปลาของเกษต.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่.. [2022-05-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านจำหน่ายสิน.. [2022-05-20] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-19] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร.. [2022-05-19] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก.. อ่านทั้งหมด 

สนับสนุนพันธุ์ปลานิลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎึใหม่ และได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2564 


วันที่ 26 มกราคม 2565  นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นายถาวร รุกบสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยนายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและนายชูพงศ์  แก้วกลับ  เจ้าหน้าที่ประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่รับพันธุ์ปลานิลไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2564 อำเภอเขาชัยสน จำนวน 3 ราย โดยกรมประมง โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎึใหม่ มอบหมายให้ศููศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง  สนับสนุนพันธุ์ปลานิล ขนาด 2-3 เซนติเมตร จำนวน 1,000 ตัว/ราย  ได้แก่ 1.นางอักษร ณ พัทลุง ม.4 ตำบลควนขนุน 2.นางอมิต๊ะ ดีนนุ้ย ม.4 ตำบลโคกม่วง  3.นายวินัย  จายุพันธ์ ม15 ตำบลโคกม่วง   อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง