โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านประมง


[2022-05-12] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับรอง ตรวจติดตามและตรวจต่อ.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดร้าน Fisher.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต.. [2022-05-06] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และ.. [2022-05-06] ประมงจังหวดัพัทลุง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจั.. [2022-05-06] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม Farm st.. [2022-05-06] ประมงอำเภอตะโหมด ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห.. อ่านทั้งหมด 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านประมง  


วันที่ 12 มกราคม 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมกับประมงอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมกับสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิมปี 2564) เพื่อใช้ในการพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอปากพะยูน พ.อ.กุศล เพ็ชรขวัญ กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
2. ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอป่าบอน นายเส็น โคแหละ กิจกรรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน
3. ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอตะโหมด นางอนุรักษ์ จันทร์เพ็ชรพูล กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน