ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงบนเว็บไซต์ Fisheries Shop


[2022-05-12] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับรอง ตรวจติดตามและตรวจต่อ.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดร้าน Fisher.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต.. [2022-05-06] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และ.. [2022-05-06] ประมงจังหวดัพัทลุง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจั.. [2022-05-06] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม Farm st.. [2022-05-06] ประมงอำเภอตะโหมด ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าประมงบนเว็บไซต์ Fisheries Shop 


วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพชร จันทร์หอม นักวิชาการประมง และนายอานนท์ รามสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการ ที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าประมงบนเว็บไซต์ Fisheries Shop เพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสดและสัตว์น้ำแปรรูปเพื่อการบริโภค ณ ตลาดพงษ์ทรัพย์ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง