ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


[2022-05-12] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับรอง ตรวจติดตามและตรวจต่อ.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดร้าน Fisher.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต.. [2022-05-06] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และ.. [2022-05-06] ประมงจังหวดัพัทลุง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจั.. [2022-05-06] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม Farm st.. [2022-05-06] ประมงอำเภอตะโหมด ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  


 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัด พัทลุง มอบหมายให้นายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกร โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเกษตรกรต้นแบบ ปี 2564    โดยมีสมาชิกในกลุ่ม 8 ราย ชื่อกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ต าบลชัยบุรี ซึ่งเป็น เกษตรกรที่ได้รับปัจจัยเป็นปลานิล 700 ตัว อาหาร 1 กระสอบ/ต่อราย และ เกษตรกรได้รับความพึงพอใจในโครงการฯ อัตราเจริญเติบโตได้ดีขนาด 4-5 นิ้ว    ไม่มีปัญหาในการเลี้ยงปลานิล จ านวน 4 ราย ได้แก่ นายธิติวัฒน์  สงให้ หมู่ 9 ต าบลชัยบุรี นายสง่า  ไชยจันทร์ หมู่ 3 ต าบลชัยบุรี นายเสนอ ฤทธิชัย หมู่ 3 ชัยบุรี และนายมารุต บุญสนิท หมู่ที่ 8 ต าบลชัยบุรี อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง