ประชาสัมพันธ์ โครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตรกร


[2022-05-12] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับรอง ตรวจติดตามและตรวจต่อ.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดร้าน Fisher.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต.. [2022-05-06] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และ.. [2022-05-06] ประมงจังหวดัพัทลุง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจั.. [2022-05-06] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม Farm st.. [2022-05-06] ประมงอำเภอตะโหมด ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ โครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตรกร 


ตามหนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท 0017.2/ว218 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง           ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษตรกร  เพื่อสนับสนุนการจัดหาตลาดหรือช่องทางรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรตามโครงการสานฝันสร้างอาชีพ        และยกระดับรายได้เกษตรกร เพื่อเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร และลูกหลานของเกษตรกรด้านปศุสัตว์ และประมง กิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ประชาชน มีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน นั้น 

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  จึงขอส่งสำเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สนับสนุนโครงการฯ และให้ประมงอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทราบ             ถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ และพิจารณาสนับสนุนการจัดหาตลาดหรือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า หรือผลผลิต ทางการเกษตรจากโครงการฯ รายละเอียดตามเอกสารที่        แนบมาพร้อมนี้