ประมงจังหวัดพัทลุง จัดพิธีทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565 นิมนต์พระ 9 รูป มาสวดพระอภิธรรม รดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน


[2022-05-12] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับรอง ตรวจติดตามและตรวจต่อ.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตส.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดร้าน Fisher.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต.. [2022-05-12] ประมงจังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมปลูกต.. [2022-05-06] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และ.. [2022-05-06] ประมงจังหวดัพัทลุง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจั.. [2022-05-06] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนเข้าร่วมการอบรม Farm st.. [2022-05-06] ประมงอำเภอตะโหมด ลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดพัทลุง จัดพิธีทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565 นิมนต์พระ 9 รูป มาสวดพระอภิธรรม รดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน 


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม  2565  เวลา 10.19 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  พร้อมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดพิธีทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565  และได้นิมนต์พระ 9 รูป มาสวดพระอภิธรรม รดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง  ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง    ตำบลลำปำ  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง