ประชาสัมพันธ์ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564

[2022-01-21] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการเลี้ยงปลาหมอในสวนยางพารา เพื่อเป็นอาช.. [2022-01-21] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบ BC.. [2022-01-20] รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563.. [2022-01-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใ.. [2022-01-20] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง .. [2022-01-18] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพะยอม หมู่ที่ .. [2022-01-18] ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ใน.. [2022-01-17] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้า.. [2022-01-17] โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส.. [2022-01-17] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้า.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564  

 เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 429 ครั้ง

 

?? #ประชาสัมพันธ์ ??

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 กรมประมงเปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

??1. บริษัทหรือผู้ประกอบการ รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 ณ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กรุงเทพฯ หรือจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ https://drive.google.com/.../1AYEOPzDygdMqyj8z3wZ.../view...

??2. เกษตรกร รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฯ ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในแต่ละจังหวัด โดยเกษตรกรสมัครผ่านสังกัดที่เป็นสมาชิก หากไม่มีสังกัดให้สมัครที่ศูนย์ฯ โดยตรง  https://drive.google.com/file/d/1tYrMVWpTRvgNvzp4DzPNqjSR7M4QSyNM/view?usp=sharing