มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดแพ่ร  นำโดยนายสังวาลย์  ดูระยับ  ประมงจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสร้มอาชีพการประมง  มอบปัจจัยการผลิตในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบทั้งในและนอกภาคการเกษตร  ประจำปี พ.ศ.2563  กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน 50 ราย รายละ 1,000 ตัว เพื่อให้เกษตรกรต่อยอดในโครงการฯต่อไป