ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย 


ขอแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2561 ด้านประมง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ