กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่


กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 


วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกับ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณะสุข ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจประเมินและให้การรับรอง สถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสด/ร้านค้าหน้าฟาร์ม พื้นที่จังหวัดแพร่