รับมอบพันธุ์ปลาบึกจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลกเพื่อการทดลองเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 


รับมอบพันธุ์ปลาบึกจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลกเพื่อการทดลองเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร อำเภอลอง จังหวัดแพร่  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รับมอบพันธุ์ปลาบึกจากดร.วรัณยู ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก  เพื่อการทดลองเลี้ยงในบ่อดินของเกษตรกร อำเภอลอง จังหวัดแพร่