ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร


ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร 


วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายอนุวัติ อุปนันไชย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ พร้อมด้วย นายอาทร หูเขียว ประมงอำเภอสอง และนายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นำประธานกลุ่มโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตร ด้านประมง  นายมนัส พรมมา ประธานกลุ่มฯ สระร่องโป่ง ม.3 บ้านป่าแดงใต้ ต.แดนชุมพล อ.สอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 การประกวดโครงการธนาคารปลาฯ ระดับประเทศ และคุณจำเนียร เที่ยงธรรม กลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร  บ้านไผ่ย้อย ม.4 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562กลุุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดแพร่ เข้ารับโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตรจากนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในโอกาสการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่