ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง


ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง 


วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศรายุทธ อุณาพรหม นักวิชาการประมง ออกตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงอยู่ในช่วงฤดูการน้ำแดงจึงต้องมีการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำ บริเวณที่เลี้ยงปลานิลในกระชังเพื่อได้แจ้งเตือนและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง