ภารกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ภารกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 


ภารกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่กำหนดใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พันธุ์ไม้น้ำจืด และการจัดการฟาร์ม

(๒) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๓) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๔) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนรวมของเกษตรกร

(๕) ดำเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖) กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมาตรฐานสากล

(๗) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๘) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ำ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๒ กลุ่ม ๑๒ ศูนย์ ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มวิชาการ

 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อพัฒนางานวิชาการ และร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

 

(๒) จัดทำกรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 

(๓) ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในการจัดทำและกลั่นกรองงานวิจัยเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการศึกษาวิจัย

 

(๔) ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย สำรวจรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย

 

(๕) จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ

กลุ่มวิชาการ

(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพันธุ์ไม้น้ำ เพื่อพัฒนางานวิชาการ และร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดทำกรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๓) ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในการจัดทำและกลั่นกรองงานวิจัยเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการศึกษาวิจัย

(๔) ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย สำรวจรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย

(๕) จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ

(๖) ปฏิบัติงานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก

(๒) ศึกษา วิจัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(๓) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

(๕) เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำปิด ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในท้องถิ่น

(๒) จัดทำแผนงานและรูปแบบของการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิดขนาดเล็ก กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก

(๓) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ

(๔) เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และชนิดสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มจะต้องควบคุม
  2. จัดทำแผนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กำหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
  3. ติดตามประเมินผลมาตรการ และแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามแผน
  4. เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม รูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุม
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๑) ศึกษ าค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้รูปแบบของกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมีคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด

(๒) จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๓) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

(๔) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านระบบการจัดการฟาร์ม การตรวจสอบและรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์ ชีววิทยา และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำสวยงาม โรคและการผลิตสัตว์น้ำสวยงามปลอดโรค อาหารสัตว์น้ำสวยงามการลำเลียงขนส่ง และการอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมือง

(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ำเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชีววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์พรรณไม้น้ำ โรค ศัตรูพรรณไม้น้ำ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้ำในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีด้านการขนส่ง

(๓) ศึกษา วิจัย ระบบการบริหารจัดการฟาร์ม และการจัดทำมาตรฐานฟาร์มผลิตสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

(๔) ศึกษา วิจัย ด้านเศรษฐกิจการผลิต การพัฒนาระบบการตลาด และการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

(๕) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานผลผลิต สัตว์น้ำสวยงาม

(๖) ให้บริการทางวิชาการด้านสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ตลอดจนสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ให้แก่สถาบันต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ ศูนย์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

(๒) วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๓) ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

(๔) ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

(๗) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

(๙) กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืด ในกำกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ๓๐ ศูนย์

มีหน้าที่รับผิดชอบ

(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืดเพื่อนำเทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่จริง

(๒) วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและพันธุ์ไม้น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(๓) ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ำจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

(๔) ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำปิด

(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด และให้การสนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพันธุ์ไม้น้ำจืด

(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

(๗) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑ (เชียงใหม่)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

๘.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน

๘.๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

9.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

9.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน

10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และตาก

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

10.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์

10.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

10.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

11.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

11.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย

11.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีสะเกษ และสุรินทร์

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

12.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

12.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

12.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

13.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

13.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

13.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด และจันทบุรี

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

14.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

14.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

14.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี และนครนายก

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

15.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

15.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 3 ศูนย์

16.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

16.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

16.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

17.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ

17.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และกระบี่

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

18.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

18.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล

19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา)

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 2 ศูนย์

19.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

19.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส