รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว จังหวัดมุกดาหาร


รายงานผลการดำเนินงาน โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว จังหวัดมุกดาหาร 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


ตามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้จัดทำโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับเกษตรกร สภาพพื้นที่ และภูมิสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาให้เกษตรกรของประเทศมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมอบหมายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร ดำเนินโครงการดังกล่าวใน กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว (การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกข้าว) จำนวน 1 ราย กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว (โครงการประมงอินทรีย์) จำนวน   1 ราย กิจกรรมเลี้ยงปลาสลับกับการปลูกข้าว 1 ราย โดยดำเนินการระหว่างเดือน เมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม  2563 สำเร็จตามขั้นตอนตามคู่มือปฏิบัติงานของกองฯ ที่ได้มอบหมาย มีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามที่สรุปไว้ในรายงานผลการดำเนินการฉบับนี้ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจต่อไป