บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวปวีณา ผิวขำ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายอติราช ไชยคำ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางปิยะจินต์ ทามนตรี

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


-

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเปี่ยม กาละสุข

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2 หัวหน้าคนงาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายปัญญา มูลพรม

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายถาวร มุลพรม

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสีอำพร ทองกาล

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสามารถ ฝ่ายพุฒ

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายเอนก อาจวิชัย

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางประนอม มูลพรม

พนักงานประมงพื้นฐาน บ 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายวีรพงศ์ เหลือศิริ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศรายุทธ อุณาพรหม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวกัลยา ศุภนัตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิยะดา วังคะฮาต

เจ้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นายแสวง คำสีทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวหทัยรัตน์ ศรีโยหะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายศักดิ์ อัคศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายมาโนชญ์ อาจหาญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประวัสดิ์ เหลือศิริ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสำเรือง พลไชย

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพิกุล คำแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิพล หนองสูง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสรพงษ์ ภูแสงสั้น

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานรา่ชการ)
    
นายชวกร ไชยคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายโสมตา ภูมิลา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิชาติ สุขรี่

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายศักดิ์สิทธิ์ โทนแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายคำพอง ตาทิพย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอุดม ศรีลำดวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเพ็ชรอุบล จันสด

คนงานประมง
    


นายสมนึก คำจันทร์

คนงานประมง
    
นายสุภาพ ใครลามเมา

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาววรรณภา มูลพรม

บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
-

ยาม
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวศิริลักษณ์ คำจันทร์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวกินตนา ศรีลำดวน

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000