นางสาวปวีณา ผิวขำ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายอภิรัตน์ เอกชาติปัญญา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางปิยะจินต์ ทามนตรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวสกุลรัตน์ ด้วงสุข

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
-

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายเปี่ยม กาละสุข

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2 หัวหน้าคนงาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายปัญญา มูลพรม

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายถาวร มุลพรม

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางประนอม มูลพรม

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสามารถ ฝ่ายพุฒ

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายเอนก อาจวิชัย

พนักงานขับรถยนต์ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวีรพงศ์ เหลือศิริ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศรายุทธ อุณาพรหม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวกัลยา ศุภนัตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิยะดา วังคะฮาต

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวหทัยรัตน์ ศรีโยหะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายแสวง คำสีทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายศักดิ์ อัคศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายมาโนชญ์ อาจหาญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายประวัสดิ์ เหลือศิริ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสำเรือง ไชยพล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพิกุล คำแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิพล หนองสูง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสรพงษ์ ภูแสงสั้น

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโสมตา ภูมิลา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายคำพอง ตาทิพย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศักดิ์สิทธิ์ โทนแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอภิชาติ สุขรี่

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอุดม ศรีลำดวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายชวกร ไชยคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโกวิท สมอ่อน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเพ็ชรอุบล จันสด

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมนึก คำจันทร์

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวกินตนา ศรีลำดวน

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นางสาวศิริลักษณ์ คำจันทร์

ช่วยงานโครงการอาหารปลอดภัยด้านการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาววรรณภา มูลพรม

จัดทำข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775