นางสาวอุมาภรณ์ จรดล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางสาวอัจกลับ นนทโส

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิรัตน์ เอกชาติปัญญา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายบุญญฤทธิ์ ยศไชยวิบูลย์

เจ้าพนักงานประมง
    
-ว่าง-

-
(-)
    
นายเอนก อาจวิชัย

พนักงานขับรถยนต์ ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายปัญญา มูลพรม

พนักงานการประมง ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสามารถ ฝ่ายพุฒ

พนักงานการประมง ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายถาวร มุลพรม

พนักงานการประมง ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางประนอม มูลพรม

พนักงานการประมง ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายเปี่ยม กาละสุข

พนักงานการประมง ส2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายวีรพงศ์ เหลือศิริ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศรายุทธ อุณาพรหม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกัลยา ศุภนัตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววิยะดา วังคะฮาต

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวหทัยรัตน์ ศรีโยหะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายแสวง คำสีทา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศักดิ์ อัคศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสำเรือง ไชยพล

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิกุล คำแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิพล หนองสูง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศักดิ์สิทธิ์ โทนแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสรพงษ์ ภูแสงสั้น

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโสมตา ภูมิลา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายคำพอง ตาทิพย์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิชาติ สุขรี่

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอุดม ศรีลำดวน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชวกร ไชยคำ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเพ็ชรอุบล จันสด

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโกวิท สมอ่อน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายมาโนชญ์ อาจหาญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมนึก คำจันทร์

คนงานประมง
    
นางสาวศิริลักษณ์ คำจันทร์

คนงานประมง
    
นางสาววรรณภา มูลพรม

จัดทำข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    


-


    
-


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร

 98/3 หมู่ 1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000    if_mukdahan@yahoo.com   042049775   042049775