ปลาประจำหน่วยงาน 


 

ปลาตองลาย

Chital Blanc (d'aubenton, 1965)

ถิ่นที่อยู่อาศัย

พบเฉพาะในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ในเขตประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

เป็นปลาที่มีอยู่เฉพาะถิ่นในแม่น้ำโขงแห่งเดียว