กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2020-11-26 ] การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2020-11-23 ] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบ.. [2020-11-16 ] การฝึกอบรมการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2020-10-22 ] การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. [2020-10-01 ] บทความเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ : ภาคประมง".. [2020-09-30 ] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบ.. [2020-09-23 ] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือดำเนินการทางกฎหมายด้านการปร.. [2020-09-02 ] แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี การเสนอความเห็น และการส่ง.. [2020-08-31 ] ข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวย.. [2020-08-28 ]
อ่านทั้งหมด 

กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 เผยเเพร่: 2020-08-28  |  อ่าน: 245 ครั้ง

 

กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการจัดประชุมระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว ได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ แนวทางการจัดโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย การบริหารงบประมาณรูปแบบใหม่ ตลอดจนแนวทางการเขียนโครงการสำคัญให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ โดยมีบุคลากรกรมประมงที่เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 70 ราย

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์