กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วิดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ง.. [2021-02-24 ] การประชุมโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน.. [2021-02-17 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2564.. [2021-02-11 ] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564.. [2021-02-08 ] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบ.. [2021-01-15 ] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2020-11-26 ] การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2020-11-23 ] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบ.. [2020-11-16 ] การฝึกอบรมการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2020-10-22 ] การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. [2020-10-01 ]
อ่านทั้งหมด 

กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 เผยเเพร่: 2020-10-01  |  อ่าน: 325 ครั้ง

 

กรมประมงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีการจัดประชุมระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว ได้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ แนวทางการจัดโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย การบริหารงบประมาณรูปแบบใหม่ ตลอดจนแนวทางการเขียนโครงการสำคัญให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ โดยมีบุคลากรกรมประมงที่เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 70 ราย

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์