ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ…แก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พร้อมด้วยนายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ และผู้แทนจากกองกฎหมาย กรมประมง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมพิจารณา ชี้แจง และให้ข้อคิดเห็นต่อ ร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์