การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 3มีนาคม 2565 เวลา 14.00น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา14.15น.

                    การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11มกราคม2566ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง และร่วมกันพิจารณา จำนวน 1 เรื่องในวาระอื่นๆ ไม่มี                   

การประชุมครั้งนี้มีอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมรวมทาง Zoom จำนวน60คน

เลิกประชุมเวลา  14.50 น.