การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภาคการประมง มาตรการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ของประเทศไทย


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภาคการประมง มาตรการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ของประเทศไทย  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Yu Yang เลขานุการเอก Ms.Wang Sisi และ Mr.Ge Jian เลขานุการโท สำนักงานเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

โดยฝ่ายไทยได้นำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภาคการประมง มาตรการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ของประเทศไทย และได้หยิบยกประเด็นความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น การพิจารณาอนุญาตนำเข้าเนื้อจระเข้แห้งจากไทย การพิจารณาร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบกักกันและสุขอนามัยสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจากการเพาะเลี้ยงส่งออกจากไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่างพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการตรวจสอบกักกันและสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยมายังกรมประมง และผลการพิจารณาสถานประกอบการของไทยการในการส่งออกสินค้ากุ้งทะเลไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือความเป็นไปได้ด้านความร่วมมือประเด็นอื่น ๆ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในอนาคตอีกด้วย

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์