การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงประเด็นที่ฝ่ายจีนประสงค์หยิบยกหารือในด้านการประมงเกี่ยวกับ Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) และในส่วนที่ฝ่ายไทยประสงค์จะหารือและเร่งรัด ได้แก่

1. การพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าเนื้อจระเข้แห้งจากประเทศไทย และ 2. การพิจารณาร่างพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบกักกันและสุขอนามัยสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจากการเพาะเลี้ยง ส่งออกจากไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่างพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการตรวจสอบกักกันและสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทย เป็นต้น

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์