การประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประมง


[2023-05-31] การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ.. [2023-05-30] การประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้.. [2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประมง  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประมง โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการรับฟังปัญหาและหารือแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของการทำการประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน ประมงนอกน่านน้ำไทย แรงงานภาคประมง กฎหมายด้านประมง การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนสินเชื่อและด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์