การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 1/2566


[2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-04-27] การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.. [2023-04-25] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 1/2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ในประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ พร้อมรับทราบผลการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง (วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) และผลการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 (15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์