การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2


[2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-04-27] การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.. [2023-04-25] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา พร้อมร่วมกันพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์