การประชุมติดตามงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ครั้งที่ 1/2566


[2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-04-27] การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.. [2023-04-25] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมติดตามงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ครั้งที่ 1/2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ

อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2562-2566 ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปี 2566 จากกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กองตรวจ?ราชการและสำนักงานประมงจังหวัด 77 จังหวัด

ปัจจุบัน?มีชุมชนประมงที่ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกับกรมประมงใน 5 ด้าน รวม 2,882 องค์กร มีสมาชิกจำนวน 107,726 ราย ประกอบด้วย

1. ด้านการประมงชายฝั่ง

2. ด้านการประมงนอกชายฝั่ง

3. ด้านการประมงน้ำจืด

4. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ

การดำเนินก?ารในปี 2566 ได้สนับสนุนงบประมาณ?ให้กับ 200 องค์กร ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงที่เป็นสมาชิกองค์กรให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5? และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่กลุ่มชุมชนประมงให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถต่อยอดไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพร้อมเชื่อมโยงการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์