การประชุมเตรียมข้อมูลกรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของการทำประมง


[2023-05-25] การประชุมคณะกรรมการด้านความหลากหลายและด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมปร.. [2023-05-19] การประชุมพิจารณา(ร่าง)กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของหน่วยงาน.. [2023-05-18] การประชุมหารือผลกระทบจากการเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางเดินเรือขนส่งท.. [2023-05-16] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3/2566.. [2023-05-16] การประชุมหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไ.. [2023-05-12] การประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) คร.. [2023-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการแห่งชาต.. [2023-04-27] การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-04-27] การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.. [2023-04-25] การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมเตรียมข้อมูลกรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของการทำประมง 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร? ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเตรียมข้อมูลกรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประมงของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน? โดยมีนางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์? ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง? นายอานันต์ อัลมาตร์? ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต? และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณาสรุปการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการร่วมประชุมหารือกับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะทำงาน เรื่อง ผลการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบการทำประมงภายใต้กฎหมายประมง ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน?

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์