การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-15] การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย.. [2023-03-10] การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -.. [2023-03-09] ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา.. [2023-03-07] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-02] การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภ.. [2023-03-01] การค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน.. [2023-02-28] การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าปร.. [2023-02-28] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต.. [2023-02-22] การประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประ.. [2023-02-17] การประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำป.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 


การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มกราคม2566 เวลา 10.00น.

ณ ห้องประชุมมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

และผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา10.00น.

การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯแทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการโดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 30กันยายน 2565
มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่องและเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่องโดยวาระเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
                 

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ Zoom จำนวน 40คน

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.