การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


[2023-03-15] การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย.. [2023-03-10] การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -.. [2023-03-09] ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา.. [2023-03-07] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-02] การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภ.. [2023-03-01] การค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน.. [2023-02-28] การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าปร.. [2023-02-28] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต.. [2023-02-22] การประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประ.. [2023-02-17] การประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำป.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามในการส่งออกต่างประเทศ (Aqua Feed & Ornamental Freshwater Fish Industry : AFOF) ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจึงได้เข้าสู่สภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง 1 และ

อุตสาหกรรมภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้นำเสนอในรายงานการประชุมผ่านคณะอนุกรรมการภาคกลาง และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2565 และผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา อีกด้วย

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์