การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-15] การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย.. [2023-03-10] การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -.. [2023-03-09] ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา.. [2023-03-07] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-02] การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภ.. [2023-03-01] การค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน.. [2023-02-28] การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าปร.. [2023-02-28] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต.. [2023-02-22] การประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประ.. [2023-02-17] การประชุมรับฟังการชี้แจงผลการประเมินกิจกรรมภายใต้โครงการปรับปรุงการทำป.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566  


วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ได้มอบหมายให้ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

โดยกรมประมงได้รายงานข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประมง ซึ่งสามารถแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

2. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล จังหวัดสตูล

แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง

2. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

และการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น) จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำวังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง จังหวัดเชียงใหม่

2. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ

โดยที่ประชุมจะนำข้อมูลดังกล่าวบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาต่อไป

 

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์