การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF


[2023-03-27] การขึ้นทะเบียนองค์ชุมชนประมงท้องถิ่น.. [2023-03-15] การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย.. [2023-03-10] การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -.. [2023-03-09] ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา.. [2023-03-07] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-02] การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภ.. [2023-03-01] การค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน.. [2023-02-28] การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าปร.. [2023-02-28] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าพบหารือของเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูต.. [2023-02-22] การประชุมหารือกรณีโครงการศึกษาปัญหาผลกระทบของการทำประมงภายใต้กฎหมายประ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF  


วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นางเพราลัย นุชหมอน รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง เป็นประธานการประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF และหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานร่วมกับโครงการขยะทะเลคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา ซึ่งจัดโดยกรมประมง

ทั้งนี้ผู้แทนของ EJF ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการทะเลปลอดอวนและแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้สอบถามข้อมูลผลการดำเนินโครงการขยะทะเลคืนฝั่งเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์