การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 3/2565


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 3/2565 


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Hybrid Meeting พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปรีชา พาชื่นใจ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการกรม นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ รองประธานกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายพิชัย แซ่ซิ้ม เลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารออมสิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ตลอดจนพิจารณาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์