การประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ้นเรือประมง


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ้นเรือประมง 


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ้นเรือประมง ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้แทนจากสมาคมการประมงต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมฯ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง การดำเนินงานหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) การดำเนินงานกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัด... (พ.ศ.2565) และหารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ้นเรือประมง

 

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์