การประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 


วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในคลัสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กองประมงต่างประเทศ, กองนโยบายและแผนการพัฒนาประมง, กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ, กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต, กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมวางแผนดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ให้มีหลากหลายมากขึ้น ตามนโยบายของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ในการพัฒนานโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์