การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2565


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2565 


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.? ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting ร่วมกับผู้แทนจาก สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย, สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย, สมาคมการประมงทะเลไทย, สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย, กรมเจ้าท่า, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ได้แก่ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน, คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมง, คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตผลผลิตภัณฑ์ประมงและการพาณิชย์, คณะทำงานโครงการ Fisherman's Village Resort,คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าประมงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค และการดำเนินงานโครงการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ระยะที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ.....

รวมถึงเพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามในการส่งออกต่างประเทศ (Aqua Feed & Ornamental Fish Industy : AFOF) (โดยสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง) และแนวทางการพิจารณาหลักเกณฑ์เรือท่องเที่ยวจับสัตว์น้ำ และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ