การประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง 


การประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

(กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง)

วันจันทร์ที่ 14พฤศจิกายน2565 เวลา 13.00น.

ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา13.00น.

                    การประชุมครั้งนี้มีนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยได้ที่มาของโครงการสร้างคามเข้มแข็ง
กลุ่มการผลิตด้านประมงมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง
                 

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมรวมทางซูม จำนวน 100 คน

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.