การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 14/2565


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 14/2565 


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 14/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกรมประมงในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ การสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมของชุมชน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตลอดจนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้อง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์