การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมประมง


[2023-02-06] การนำเข้ากุ้งของประเทศญี่ปุ่น ปี2565.. [2023-02-02] การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการป.. [2023-02-02] การบริโภคสัตว์น้ำของไทยปี 2550 - 2566.. [2023-02-01] การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 (ครั้งที่ 1/25.. [2023-01-31] การค้ากุ้งของไทย ปี 2565.. [2023-01-30] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-01-27] การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.. [2023-01-23] การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง ก.. [2023-01-19] การฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "การแบ่งปันประสบการณ์วิเคราะห์อุตสาหกรรมกุ.. [2023-01-19] การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายก.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมประมง 


วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมประมง พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมี นายเผดิม รอดอินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์