การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ในทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565


[2023-03-30] การนำเข้ากุ้งในตลาดสหรัฐอเมริกา/จีน/ญี่ปุ่น/สหภาพยุโรป ปี2565.. [2023-03-29] การประชุมหารือข้อเท็จจริงของข้อมูลกฎหมายประมง ในประเด็นการดำเนินงานของ.. [2023-03-27] การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. [2023-03-15] การประชุมพิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย.. [2023-03-10] การประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาด้านการประมงต่างประเทศของกรมประมง พ.ศ. 2566 -.. [2023-03-09] ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา.. [2023-03-07] การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566.. [2023-03-02] การนำเสนอบทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรมประมง ข้อมูลทางสถิติในภ.. [2023-03-01] การค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน.. [2023-02-28] การประชุมเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าปร.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ในทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ในทะเลสาบสงขลา

ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา14.00น.

                    การประชุมครั้งนี้มีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม
มีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นฝ่ายเลขานุการฯโดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2564 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน
1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง
                   

การประชุมครั้งนี้มีคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35คน

เลิกประชุมเวลา  16.05 น.