การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565


[2022-05-17] บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-11] การประชุมคณะกรรมการด้านประมง ครั้งที่ 1/2565.. [2022-05-06] การประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา IUU.. [2022-05-03] การประชุมรับฟังความคิดเห็น ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบี.. [2022-05-03] การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสม.. [2022-05-02] การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับท.. [2022-04-29] แผนงานปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงาน.. [2022-04-26] การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2.. [2022-04-21] การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าท.. [2022-04-21] การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ….และร่างพระรา.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 


การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 14มกราคม 2565 เวลา 10.00น.

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา10.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมีอธิบดีกรมประมง เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน 2564 โดยมีการติดตามเรื่องตามข้อสั่งการ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง และวาระอื่นๆ

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.10 น.